Tin học quốc tế

Lớp

Nội dung

Chương trình

Thời lượng

Mục tiêu

10

Giáo trình MOS Office của IIG Việt Nam.

Microsoft Word

2 tiết/tuần

- Kỹ năng trình bày văn bản chuyên nghiệp.

11

Microsoft Excel

2 tiết/tuần

- Kỹ năng trình bày trang tính cơ bản và nâng cao phục vụ nghiệp vụ văn phòng.

12

Microsoft Powerpoint

2 tiết/tuần

Chứng chỉ MOS của Microsofl.