Tiếng Anh chuẩn châu Âu

Lớp

Nội dung

Chương trình

Thời lượng

Mục tiêu

10

Giáo trình Prepare của Đại học Cambridge Anh Quốc do giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy

Prepare! A1

5 tiết/tuần

Cambride English Scale 100 - 119

11

Prepare! A2

(Lớp B1: trình độ A2+)

Cambride English Scale 120 - 139

12

Prepare A2+

(Lớp B1: trình độ B1)

Trình độ tương đương IELTS 4.0