Hướng dẫn sử dụng phần mềm theo dõi điểm iGradePlus

To keep track of the student’s study progress of International Program, TTC School – Global Dong Nai would like to give you the basic guide of using and accessing iGradePlus. This website will help you follow the student’s study progress including: scores of assignment and tests of the student in the school year 2019-2020.

Để theo dõi quá trình học tập của học sinh đối với chương trình quốc tế, TTC School – Global Đồng Nai kính chuyển đến Quý Phụ huynh bảng hướng dẫn sử dụng và truy cập cổng thông tin iGradePlus. Cổng thông tin này sẽ giúp Quý Phụ huynh theo dõi quá trình học tập của học sinh bao gồm: điểm số các bài tập và bài kiểm tra của học sinh năm học 2019-2020.

If this is your first Parent Web Portal account:

Nếu đây là lần đầu tiên anh/chị đăng nhập vào Cổng thông tin dành cho Phụ huynh:

1. Navigate to the following web page: https://www.igradeplus.com/parent/activation showing the screenshot as below.

Đăng nhập vào đường link: https://www.igradeplus.com/parent/activation sẽ hiển thị màn hình như bên dưới.

2. Enter the Activation Code/Key found at the top of the “Parent Web Portal Setup” instructions.

Nhập Mã Kích Hoạt/ Activation Code được cung cấp kèm bảng hướng dẫn “Parent Web Portal Setup” (Cổng thông tin liên lạc dành cho Phụ huynh)

3. Click Validate Activation Key.

Nhấn Validate Activation Key (Xác thực mã kích hoạt).

4. Once your key has been accepted you will be asked to select a username and password for your account.

Khi đã đăng nhập mã kích hoạt thành công, anh/chị sẽ được yêu cầu đặt tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của anh/chị như hình bên dưới.

Note: Usernames must be at least 5 characters long and can only include letters, numbers, or the following symbols: % & _ @ ! # . $ * + - = ?

Ghi chú: Tên đăng nhập phải có ít nhất 05 ký tự chỉ bao gồm các chữ, số, hoặc những ký tự như: % & _ @ ! # . $ * + - = ?

5. Click “Continue”.

Nhấn “Continue” (Tiếp tục).

6. Enter a password for your account and confirm it.

Nhập và xác nhận lại mật khẩu đã đặt.

Note: Passwords must be at least 6 characters long and cannot contain any whitespace.

Ghi chú: Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự và không có khoảng trắng.

7. Once your username and password have been set, your account will be active and you can to login to your portal.

Khi tên người dùng và mật khẩu đã được đặt, tài khoản của anh/chị sẽ được kích hoạt và có thể đăng nhập như hình bên dưới.

 

8. Enter username and password to log in. https://www.igradeplus.com/login/parent

Nhập lại tên đăng nhập và mật khẩu đã đặt để đăng nhập https://www.igradeplus.com/login/parent

9. When your account has been successfully activated, the screenshot will be shown as below picture.

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình sẽ thể hiện như hình bên dưới.

10. In the screenshot:

Trong đó:

For all other questions or concerns about Parent Web Portal iGradePlus, please contact the Customer Service Department directly or via phone number 0251 940 515 to see Ms. Vi – Academic Department, or you can email to victt@ttcschool.edu.vn.    

Các vấn đề phát sinh khi sử dụng cổng thông tin iGradePlus, kính mời Quý Phụ huynh liên lạc trực tiếp với bộ phận Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng hoặc qua điện thoại 0251 940 515 gặp cô Vi phòng Học vụ, hoặc gửi email qua địa chỉ victt@ttcschool.edu.vn.